โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริวุฒิรังษี รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 089-9116382
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติวรางกูร เจ้าอาวาสวัดหน่อพุทธางกูร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 035-543589
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศีลัชญ์ชยา จาตุธนานันท์ นักธุรกิจ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-0190099
ชื่อ-นามสกุล : นายทีฆโชติ งามถาวรวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไผ่กองดิน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 092-2722477
ชื่อ-นามสกุล : กำลังสรรหา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 085-7003383
ชื่อ-นามสกุล : กำลังสรรหา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : กำลังสรรหา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร : 065-5527291
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี นามโชติ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-9962676
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์ ดิษฐ์แก้ว ทนายความ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 063-7287818
ชื่อ-นามสกุล : นายชนาวิทย์ ผู้นำพล นักธุรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 061-8768778
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์พล เรือนใจหลัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก.ท่องเที่ยวและกีฬา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 094-9644152
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ สุขจินดา ผอ.คุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-2055942
ชื่อ-นามสกุล : นางศิรินันท์ หิรัญยะวะสิต ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-6277080
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศันศนีย์ จันทะวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครูโรงเรียนวัดช่องลม สพป.สพ.1
เบอร์โทร : 085-2427997
ชื่อ-นามสกุล : นางเครือวัลย์ เย็นเกตุ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดช่องลม
ผู้แทนจาก : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม
เบอร์โทร : 0823296978