กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมิณรญา เมืองแก่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4