กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนันทวุฒิ ปานศรีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววัฒนา อุบลแย้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5