โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนันทวุฒิ ปานศรีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววัฒนา อุบลแย้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5