บุคคลากร

นางสาวจิราพร เขมา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายปริญญา ปานอุทัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ