โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
บุคคลากร

นางสาวจิราพร เขมา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายปริญญา ปานอุทัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ