กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศันศนีย์ จันทะวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายปรีชา บุญเสถียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนันทนา หนูนุรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3