โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศันศนีย์ จันทะวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายปรีชา บุญเสถียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนันทนา หนูนุรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3