กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์วดี ปานอุทัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2