กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเครือวัลย์ เย็นเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวดวงพร นิลวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1