โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเครือวัลย์ เย็นเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวดวงพร นิลวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1