โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
ปฐมวัย

นางสาวปวิชญา กันทะเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวณัฐธิดา ทิศาภาค
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3