ปฐมวัย

นางสาวปวิชญา กันทะเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวณัฐธิดา ทิศาภาค
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3