คณะผู้บริหาร

นายกิตติพงษ์ เชื้อเล็ก
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0841318505

นางเครือวัลย์ เย็นเกตุ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน