โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
คณะผู้บริหาร

นางเครือวัลย์ เย็นเกตุ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน