ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผล วงศ์ทองดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ วิเชียรศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ เจียมจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยฤทธิ์ หนูสนั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสัย บุญประกาศิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล กลิ่นเกษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มีนาคม 2563 ถึง 14 มกราคม 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0990512755
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติพงษ์ เชื้อเล็ก
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :