พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้าเรียนและเรียนจบหลักสูตร
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และโรงเรียนวัดช่องลมเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย
          1.  ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจบหลักสูตร
          2.  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดช่องลมมีคุณภาพ คือเป็นคนเก่ง คนดี และคนมีความสุข
          3.  โรงเรียนวัดช่องลม เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศอย่างน้อย 1 เรื่อง