วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
          เรียนดีกีฬาเด่นเน้นสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรม
วิสัยทัศน์
          ภายในปี 2564 โรงเรียนวัดช่องลม เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน