โรงเรียนโรงเรียนวัดช่องลม
เลขที่ 1 หมู่ 3  ตำบลไผ่กองดิน  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 0613903281
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
          เรียนดีกีฬาเด่นเน้นสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรม
วิสัยทัศน์
          ภายในปี 2563 โรงเรียนวัดช่องลม เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน