ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
          โรงเรียนวัดช่องลมจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2460 (16 เมษายน 2460) โดยมีพระอุปกรณ์ศิลปศาสตร์กรรมการมณฑลนครชัยศรี พร้อมด้วยขุนเพิ่ม ธรรมการเมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกระทำพิธีเปิด โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เล่าเรียน ส่วนการดำรงโรงเรียนในระยะนั้น ใช้เงินเรี่ยไรจากประชาชน โดยหลวงเดิมบางบริบาล (พระชาญสุวรรณเขต) นายอำเภอบางปลาม้าเป็นผู้จัดหา ระยะปี พ.ศ. 2462 ถึงปี พ.ศ. 2464 เรี่ยไรเงินได้ทั้งสิ้น 60 บาท จึงมอบให้แก่ครูผู้สอน มีนายผล วงศ์ทองดี เป็นครูใหญ่ จัดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป. 3
         ปีพุทธศักราช 2465 ( 9 กันยายน 2465) ได้มีพระราชบัญญัติประถมศึกษา การดำรงอยู่ของโรงเรียนอยู่ได้ด้วยเงินการประถมศึกษา
         ปีพุทธศักราช 2482 พระอธิการเชื้อ พุทธปาโล (พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ) เจ้าอาวาส พร้อมด้วยนายผล วงศ์ทองดี ครูใหญ่ได้ดำริการจัดสร้างโรงเรียนขึ้น ได้ยื่นขอเงินงบประมาณการประถมศึกษา ได้รับเงินประมาณ 800 บาท รวมกับเงินที่ประชาชนบริจาคเป็นเงิน 3,807 บาท 28 สตางค์ โดยจัดสร้างโรงเรียนแบบ ป.2 ชั้นเดียว กว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2483
          ต่อมาปีพุทธศักราช 2492 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นสถานที่เรียนไม่เพียงพอ ต้องแยกไปเรียนที่ศาลาการเปรียญบ้าง พระอธิการสิริ สัทธัมรังษี (พระครูสิริธรรมรังษี) เจ้าอาวาส พร้อมด้วยนายผล วงศ์ทองดี ได้ยื่นเรื่องขอเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการมาสมทบสร้าง ได้เงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ระชาชนร่วมบริจาคเป็นเงิน 25,578 บาท 70 สตางค์ รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 39,578 บาท 70 สตางค์ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 10 กันยาย 2493
          ปีพุทธศักราช 2507 นายชิ้น วรรณประเสริฐ เป็นหัวหน้าหาเงินสร้างส้วมคอนกรีตเสริมไม้ กว้าง 2.25 เมตร ยาว 5.50 เมตร แบ่งเป็น 6 ห้อง สิ้นค่าก่อสร้าง 8,000 บาท
          ปีพุทธศักราช 2509 จำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น พระครูสิริธรรมรังษี พร้อมด้วยประชาชน ได้สร้างอาคารชั่วคราวกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 37,500 บาท
          ปีพุทธศักราช 2511 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอีก ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 6 ห้องเรียน งบประมาณที่ได้รับ 160,000 บาท ประชาชนสมทบอีก 180,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2511
          ปีพุทธศักราช 2512 ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท สร้างสะพานจากอาคารเรียนถึงสนามหน้าวัดช่องลม
          ปีพุทธศักราช 2512 ได้รับงบประมาณ 30,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษาจำนวน 1 หลัง
          ปีพุทธศักราช 2514 ประชาชนได้ร่วมกันสร้างโรงอาหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 160,000 บาท
          ปีพุทธศักราช 2515 ประชาชนบริจาคสร้างส้วมซึม 1 หลัง ขนาด 4 ห้อง เป็นเงิน 5,000 บาท
          ปีพุทธศักราช 2517 ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษาอีก 1 หลัง
          ปีพุทธศักราช 2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ชั้นเดียว ขนาด 5 ห้องเรียนเป็นเงิน 195,000 บาท ประชาชนร่วมบริจาคอีก 60,000 บาท

            ปีพุทธศักราช 2519 ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท สร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
            ปีพุทธศักราช 2519 ได้รื้ออาคารเรียนแบบ ป. 2 มาสร้างเป็นแบบ 017 จำนวน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยใช้เงินงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 148,000 บาท ประชาชนบริจาคอีก 146,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 294,000 บาท
            ปีพุทธศักราช 2519 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลไผ่กองดิน จำนวน 15,600 บาท สร้างส้วม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 5 ห้อง
            ปีพุทธศักราช 2520 สร้างโรงฝึกงานแลล 312 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท
            ปีพุทธศักราช 2523 คณะกลุ่มโรงสีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำเงินมาต่อเติมอาคารชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ 017 อาคารที่สร้างเมื่อปี 2517 ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 118,950 บาท
            ปีพุทธศักราช 2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึม แบบ สปช. 601/26 กว้าง 2.8 เมตร ยาว 5.60 เมตร เป็นเงิน 35,000 บาท
            ปีพุทธศักราช 2528 สร้างเรือนเพาะชำด้วยไม้เนื้อแข็ง แบบ พ.1 กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร เงินงบประมาณ 10,000 บาท ประชาชนสมทบอีก 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
            ปีพุทธศักราช 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 800,000 บาท ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายชุมพล ศิลปอาชา นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ สมทบต่อเติมอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาทสร้างเสร็จ ปี 2532
            ปีพุทธศักราช 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 เป็นเงิน 516,000 บาท เสร็จวันที่ 8 มกราคม 2542
            ปีพุทธศักราช 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมซึม แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง แล้วเสร็จ 31 กรกฎาคม 2542 งบประมาณทั้งสิ้น 111,000 บาท
            ปีพุทธศักราช 2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 3,229,000 บาท เสร็จเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2543
            ปีพุทธศักราช 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 3,108,500 บาท แล้วเสร็จวันที่ 5 มกราคม 2544
            ปีพุทธศักราช 2545 ได้รับเงินงบประมาณสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ของกรมพลศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท สร้างแล้วเสร็จวันที่ 3 มีนาคม 2545
            ปีพุทธศักราช 2547 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมซึม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้างแล้วเสร็จวันที่ 31 มีนาคม 2547 งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท
            ปีพุทธศักราช 2553 ได้งบประมาณสร้างห้องสมุด
            ปีพุทธศักราช 2554 ได้งบประมาณตามโครงการโรงเรียนในฝันสร้างห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
            ปีพุทธศักราช 2555 ได้งบประมาณตามโครงการโรงเรียนในฝันสร้างห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา            ปีพุทธศักราช 2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งจำนวน 1 หลัง
  ปีพุทธศักราช 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมซึม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง